Algemene voorwaarden

 

NOVI is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de nationale brancheorganisatie van private opleiders en hogescholen. Het NRTO lidmaatschap is slechts voorbehouden aan die instellingen die in staat zijn zich te conformeren aan de toelatingseisen die de NRTO hieraan stelt (https://www.nrto.nl/lid-worden/toelatingscriteria/). NOVI is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de nationale brancheorganisatie van private opleiders en hogescholen. Het NRTO lidmaatschap is slechts voorbehouden aan die instellingen die in staat zijn zich te conformeren aan de toelatingseisen die de NRTO hieraan stelt

 

Aanvullend zijn leden verplicht een periodieke NRTO kwaliteitsaudit  te laten afnemen. Deze externe toetsing borgt onder andere de transparantie van het onderwijsaanbod, de werking van het NOVI kwaliteitssysteem en de wijze waarop medewerkers en docenten zich continu kunnen ontwikkelen. Wanneer de uitkomst van de audit positief is, ontvangt de instelling het NRTO kwaliteitskeurmerk (https://www.nrto.nl/kwaliteit/keurmerk/). NOVI voert het keurmerk sinds 2016. 

 

Voorwaarden particulieren

Algemene voorwaarden consumenten 

NOVI hanteert de algemene voorwaarden consumenten van de NRTO. Deze gelden voor individuen tijdens het proces van inschrijving en voor individuen die zich bij NOVI hebben ingeschreven bij opleiding of cursus van NOVI. Zie hier.

Gedragscode consumenten

AlNRTO lid conformeert NOVI Hogeschool zich aan de NRTO gedragscode consumentenDe uitgangspunten van deze gedragscode betreffen onder andere: Zorgvuldigheid, redelijkheid en rechtszekerheid. Zie hier.

 

Voorwaarden Bedrijven 

Algemene voorwaarden zakelijke markt

Voor deelnemers die zich via hun bedrijf, organisatie of instelling inschrijven, alsmede de organisaties en bedrijven waarmee NOVI een overeenkomst aangaat of is aangegaan, gelden de NRTO algemene voorwaarden B2B. Zie hier.

Gedragscode zakelijke markt

Ook in haar relatie met bedrijven conformeert NOVI Hogeschool zich aan de NRTO gedragscode. De uitgangspunten van deze gedragscode beroep en bedrijf zijn gelijk aan die van de code voor consumenten. Zie hier.

 

Klachtenprocedure

Het bestuur van NOVI geeft jaarlijks een Onderwijs en Examenregeling (OER) uit. De OER regelt de wederzijdse rechten en plichten in relatie tot onder andere de toelating, het examenprogramma en de toetsing. De procedures in geval van klachten over NOVI en de rol van de externe geschillencommissie hierbij, zijn opgenomen in artikel 7. Zie hier.