Inspectie heeft vertrouwen in kwaliteit NOVI

In april 2012 deed de Onderwijsinspectie bij een groot aantal hogescholen een onderzoek naar verkorte opleidingstrajecten. Aanleiding waren signalen die de Inspectie bereikten dat studenten in kortere tijd dan er normaal voor staat hun bachelor getuigschrift in ontvangst konden nemen.

Hogeschool NOVI is gespecialiseerd in het aanbieden van verkorte trajecten. Dit komt doordat onze doelgroep niet studenten betreft die net hun HAVO- of VWO-examen achter de rug hebben, maar professionals die al vele certificeringen in het vakgebied hebben behaald en geruime werkervaring op hbo-werk- en denkniveau hebben. Dit maakt dat op basis van de erkenning van verworven kennis en competenties studenten bij Hogeschool NOVI veelal instromen in jaar 2 of 3 van de 4-jarige hbo-opleiding.

Hogeschool NOVI had het verlenen van vrijstellingen op inzichtelijke wijze geregeld. Intakes met potentiele studenten werden gedaan door professionele assessors die de klappen van de zweep kenden. Desondanks had de Inspectie tijdens haar onderzoek kritiek op de gehanteerde werkwijze. Deze kritiek kwam vooral voort uit de mening dat wij onvoldoende helder documenteerden. Dat komt deels doordat de normatiek die werd gehanteerd geldt voor grote hogescholen met tienduizenden studenten in tientallen opleidingen. Onze hogeschool heeft jaarlijks plm. 450 studenten in 3 opleidingen.

De kritiek van de Inspectie spitste zich toe op de volgende aspecten:

  • De wettelijk verplichte studielast van de opleiding kon niet worden aangetoond
  • De examencommissie moet onderdeel zijn van het onderwijsproces en mag niet op basis van audits en reviews de kwaliteit van de opleiding bewaken
  • De documentatie van de opleiding was niet consistent
  • De informatievoorziening voor kandidaat-studenten was niet toereikend
  • De procedure voor het verlenen van vrijstellingen van vakken diende beter beschreven te worden
  • De redenen voor het verlenen van vrijstellingen moesten beter beschreven te worden

In het rapport dat de Inspectie uitbracht ultimo 2012 is vanaf pagina 28 onze zienswijze opgenomen.

Uiteraard heeft Hogeschool NOVI zich deze kritiek aangetrokken. De Inspectie heeft ons de kans gegeven een verbeterslag door te voeren en hierover te rapporteren. In 2012 en 2013 zijn deze verbeteringen geeffectueerd. Wij hebben hierover eind 2013 aan de Inspectie gerapporteerd.

In 2013 heeft het onafhankelijke accreditatiebureau Aequi namens het Nederlands Vlaams Accreditatie Orgaan (NVAO) bij Hogeschool NOVI een tweetal onderzoeken gedaan naar de kwaliteit van de opleidingen bedrijfskunde en ICT. Aequi heeft een breder toetsingskader gehanteerd dan destijds de Inspectie, want Aequi heeft nadrukkelijk ook naar het eindniveau van de afgestudeerde student gekeken. Aequi heeft plm. 30 afstudeerscripties van studenten die in 2012 en 2013 bij ons zijn afgestudeerd bekeken en kwam op dit punt met een beoordeling “ Goed”. Citaat uit het visitatierapport:

Het ‘Gerealiseerde eindniveau’ beoordeelt de commissie als ‘Goed’. Hogeschool NOVI levert zeer competente (….) beroepsbeoefenaren af. De afstudeerscripties zijn van verrassend hoog niveau, beroepsrelevant, verzorgd en voldoende complex. Bovenal kenmerken deze zich door een herkenbare onderzoeksbenadering, zowel in opbouw als in inhoudelijke uitwerking.

Ten aanzien van de wijze van toetsing en het functioneren van de examencommissie komt de visitatiecommissie met het volgende oordeel:

De visitatiecommissie komt voor de deelstandaard ‘Toetsing’ tot het oordeel voldoende. De commissie stelde vast dat er in het verleden een aantal aandachtspunten was rond de validiteit en betrouwbaarheid van de toetsing. Hogeschool NOVI heeft echter een uitgebreid – en in de ogen van de commissie scherp – verbeterplan voor de toetsing opgesteld en de maatregelen uit dit plan per 1 september officieel ingevoerd. In combinatie met de gedecideerdheid van de nieuw samengestelde examencommissie en de al aanwezige positieve punten in het toetsbeleid, wekt dit plan bij de commissie het vertrouwen dat de opleiding hiermee nu een valide en betrouwbaar toetssysteem kan garanderen.

De visitatiecommissie heeft ook kritisch gekeken naar de wijze waarop Hogeschool NOVI de instroom van nieuwe studenten in de opleiding vorm geeft en waarop vrijstellingen worden verleend. Citaat uit het visitatierapport:

De commissie beoordeelt deze standaard als goed. Hogeschool NOVI weet de ervaren ICT-professional die toe is aan een vervolgstap in zijn of haar loopbaan te interesseren voor de opleiding. Deze studenten hebben bij instroom doorgaans allen de basis-ICT-achtergrond en leidinggevende ervaring om de vervolgstap te kunnen maken en beginnen met een gerichte motivatie aan deze opleiding.
Dat een aanzienlijk deel van het onderwijsprogramma voor de meeste studenten wordt ingevuld via vrijstellingen, stelt evenwel hoge eisen aan de toelatings- en vrijstellingenprocedure. Deze procedure is onlangs herzien en, naar het oordeel van de visitatiecommissie, nu van goede kwaliteit, adequaat vastgelegd en dankzij de inzet van het informatiesysteem NOVIS goed gedocumenteerd. De examencommissie van de hogeschool beslist over ieder maatwerktraject.

De onderwijsinspectie had in 2012 kritiek op de (in haar ogen te geringe) studiebelasting. Dit was aanleiding voor een discussie hierover tussen het ministerie van Onderwijs, de Inspectie, NVAO, de brancheorganisatie NRTO en de betrokken hogescholen. Dit was voor de minister van Onderwijs aanleiding voor het instellen van een onderzoek door een onafhankelijke commissie. Naar aanleiding van het rapport van deze commissie wordt wetgeving, die moet leiden tot een heldere normering, voorbereid.

Ondertussen heeft Hogeschool NOVI op basis van door de gezamenlijke hogescholen samen met NRTO ontwikkelde studielastberekening het inzicht in de studielast verbeterd.

De visitatiecommissie komt tot het volgende oordeel:

De commissie beoordeelt de standaard ‘Omvang en duur’ als voldoende. De opleiding voldoet met het huidige vierjarige curriculum en de vrijstellingen daarop aan de wettelijke eisen met betrekking tot het programma. (….) De vrijstelling van de stages gebeurt nu te allen tijde door de examencommissie, als deel van de instroomprocedure of op een later moment op basis van de ‘procedure stage’, waarbij de student een verslag en een logboek aanlevert als bewijslast. Dit collegejaar voert de opleiding via de module-evaluaties onderzoek uit naar de werkelijke studielast, zoals aangegeven door de studenten.

In 2014 zal Hogeschool NOVI de verbeteringen monitoren en als daar aanleiding voor is aanvullende maatregelen nemen. Tevens wordt er zorg aan besteed dat de doorgevoerde kwaliteitscirkels worden gecontinueerd en waar nodig verder aangescherpt.

De onderwijsinspectie stuurde ons in maart 2014 een reactie naar aanleiding van onze rapportage. Wij citeren het volgende uit deze brief:
Wij zijn van oordeel dat NOVI een grote kwaliteitsslag heeft gemaakt in de informatievoorziening naar studenten, onder andere in de vakbeschrijvingen, de relatie tussen het curriculum en eindtermen, informatie over de tentaminering en het opstellen van een stagereglement. Ook het instellen van een instroomprocedure vinden wij in hoge mate bijdragen aan de borging van de kwaliteit van het onderwijs.
Nog dit voorjaar hoopt de Onderwijsinspectie haar onderzoek af te ronden na een verificatiebezoek dat op korte termijn zal plaatsvinden.

Blijf op de hoogte van het
laatste nieuws en evenementen